Initiatieven en doelen

CO2-initiatieven en doelen

De CO2-prestatieladder vormt een onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Alewijnse Industrial Automation heeft zijn beleid vastgelegd in een handboek CO2-prestatieladder. Met behulp van deze initiatieven stellen we doelstellingen op. Aan de hand van zijn CO2-footprint maakt Alewijnse Industrial Automation inzichtelijk hoeveel de vestiging en de voertuigen aan CO2 uitstoten, met als doel deze uitstoot te verminderen zoals vastgesteld in de CO2-doelstellingen.

Doelen CO2-prestatieladder

 1. Bedrijven stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen.
 2. Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
 3. Bedrijven stimuleren om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. 
 4. Verworven kennis transparant delen.
 5. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder.

Nijmeegs Energie Convenant

Alewijnse neemt deel aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). De gedachte achter het energie convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen draagt daaraan bij en heeft daarmee de taak om de uitstoot van CO2 terug te brengen. In de eerste 3 jaar van het convenant werd in totaal 905 duizend ton CO2 bespaard. Daarmee werd door het merendeel van de deelnemers van het NEC de ambitie van 3 % uitstoot vermindering per jaar ruim gehaald.

CO2-Projectplan

Wij hebben ons aangesloten bij het initiatief CO2-Projectplan. Dit is een initiatief van CFE NL en GEKA Bouw in samenwerking met kennisinstituut KWA Bedrijfsadviseurs en NGO Drechtsteden Bereikbaar Zakelijk Slim Mobiel (DBZSM). Doel van het CO2-Projectplan is om te komen tot CO2-reductie in projecten. Dit CO2-Projectplan is opgesteld voor aanbestedingen en uitvoering van projecten, voor zowel eigen projecten als uitvoering in combinatie.

CO2-reductiedoelen van Alewijnse Industrial Automation 2015

Op basis van onze CO2-uitstoot gegevens en CO2-doelen van 2014 hebben we 6 nieuwe doelstelling geformuleerd voor 2015.

 • De CO2-uitstoot per medewerker in 2015 met 3 % verminderen ten opzichte van 2014.
 • Besparing van 3 % in aantal liters brandstofverbruik voor lease auto’s.
 • Het papierverbruik verminderen met 5 %.
 • Het plaatsen van een eigen energiemanagementsysteem.
 • Elektriciteitsgebruik met 5 % terugdringen in 2015 ten opzichte van 2014.
 • Watergebruik met 5 % terugdringen in 2015 ten opzichte van 2014.

 CO2-reductiedoelen van Alewijnse Industrial Automation 2014

In 2014 hadden we 6 doelen vastgesteld. Daarvan zijn 3 doelstellingen behaald .

 • Een jaarlijkse reductie van 3 % van de CO2-uitstoot per medewerker.
 • Terugbrengen van papierverbruik met 5 % per medewerker (behaald).
 • Reduceren van het aantal liters brandstofverbruik met 3 % per medewerker.
 • Een bewustwordingscampagne (behaald).
 • Het onderzoek naar de mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen en windturbines (behaald).
 • Een eigen energiemanagementsysteem.