ISO 14001 milieumanagement

Alewijnse Industrial Automation is van mening dat duurzaam ondernemen onlosmakelijk verbonden moet zijn met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Bij Alewijnse is duurzaam ondernemen verweven met de dagelijkse gang van zaken binnen het concern en daardoor niet een doel op zich.

Duurzaamheid integreren

We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Door ons milieumanagementsysteem willen we hierin zodanig handelen dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen we door duurzaamheid steeds verder te integreren in de bedrijfsprocessen, diensten en producten van Alewijnse.

ISO 14001

Het ISO 14001 milieumanagementsyteem bij Alewijnse Industrial Automation is onderdeel van het gangbare managementsysteem waardoor het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied eenvoudig en effectief is. Het management formuleert ambitieuze doelstellingen. Maatregelen worden getroffen en geëvalueerd. Bij ons staan een aantal punten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisaties
 • Onze leveranciers betrekken bij milieu-ontlastende maatregelen
 • Onze klanten helpen met het behalen van hun milieudoelstellingen voor een project

CO2-reductie

Binnen milieubeheer is CO2-reductie een belangrijke pijler. Onze werknemers spannen zich in om te zoeken naar mogelijkheden en methodieken om op een systematische en structurele wijze te komen tot CO2-inzicht en -reductie. Voortgang en resultaten worden gemonitord in samenwerking met het algemeen management van Alewijnse.

Initiatieven en doelen

Het ISO 14001 milieumanagementsysteem bepaalt ons duurzaamheidsbeleid. Alewijnse Industrial Automation heeft zijn beleid vastgelegd in onder andere een beleidsverklaring. Met behulp van een meerjarenplan maken we doelstellingen op gebied van Afvalbeheer, omgang met Milieu en Uitstoot van uitlaatgassen. Aan de hand van de CO2-footprint maakt Alewijnse Industrial Automation inzichtelijk hoeveel de vestiging en de voertuigen aan CO2 uitstoten, met als doel deze uitstoot te verminderen zoals vastgesteld in de CO2-doelstellingen.

Meerjarenplan CO2-reductie en Milieubeheer.

Per jaar worden doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn geformuleerd op basis van een meerjarenplan op gebied van Milieu voor Alewijnse Industrial Automation. Hieronder de doelstellingen voor het meerjarenplan.

 1. Het doel is om in de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020 de CO2 uitstoot per medewerker 3% besparen t.o.v. referentiejaar 2015.
 2. Het doel is om in de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020 de gewogen gemiddelde CO2 op het aantal liters van het  verbruik van de leaseauto’s te verminderen met 3% t.o.v. referentiejaar 2015.
 3. Het doel is om in de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020 het papierverbruik te gaan verminderen met 5% per medewerker t.o.v. referentiejaar 2015.
 4. Het doel is om in de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020 de leverancier te sturen om minder milieubelastend verpakkingsmateriaal te gebruiken, minder transportbewegingen te laten uitvoeren en alles digitaal uit te voeren.
 5. Het doel is om in de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020 de medewerker milieubewuster te maken door middel van milieu een onderdeel van het werk te laten worden. Bijvoorbeeld door afvalstromen te beheren, toolboxen te houden, werkplekinspecties uit te voeren en omgang met afval in VGW&M plannen naar voren te laten komen. 

Nijmeegs Energie Convenant

Alewijnse neemt deel aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). De gedachte achter het energie convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen draagt daaraan bij en heeft daarmee de taak om de uitstoot van CO2 terug te brengen. In de eerste 3 jaar van het convenant werd in totaal 905 duizend ton CO2 bespaard. Daarmee werd door het merendeel van de deelnemers van het NEC de ambitie van 3 % uitstoot vermindering per jaar ruim gehaald.

CO2-reductiedoelen van Alewijnse Industrial Automation 2016

 1. Op basis van onze CO2-uitstoot gegevens en CO2-doelen van 2015 hebben we 6 nieuwe doelstelling geformuleerd voor 2016. H
 2. Het elektriciteit verbruik per medewerker met 3% besparen t.o.v. het referentiejaar.
 3. Besparing van 3% in aantal liters brandstof voor lease auto’s voor zakelijk gebruik realiseren per medewerker
 4. Het papierverbruik verminderen met 5 % per medewerker. 
 5. De werkvoorbereiders en de leverancier de bestellingen te laten clusteren, zodat er minder transportbewegingen nodig zijn.
 6. Bewustzijn persoonlijke veiligheid doorzetten in 2015.

 CO2-reductiedoelen van Alewijnse Industrial Automation 2015

 1. In 2015 hadden we 6 doelen vastgesteld. Daarvan zijn 3 doelstellingen behaald .
 2. De CO2-uitstoot per medewerker in 2015 met 3% verminderen ten opzichte van 2014.
 3. Besparing van 3 % in aantal liters brandstofverbruik voor lease auto’s.
 4. Het papierverbruik verminderen met 5 %. (Behaald)
 5. Het plaatsen van een eigen energiemanagementsysteem.
 6. Elektriciteitsgebruik met 5 % terugdringen in 2015 ten opzichte van 2014. (Behaald)
 7. Watergebruik met 5 % terugdringen in 2015 ten opzichte van 2014. (Behaald)